ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
ศููนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรม

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ๕ ช่องทาง ดังนี้
   ๑.๑ มาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
   ๑.๒ ส่งไปรษณีย์ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ตู้ ปณ.๑๐๑
   ๑.๓ โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ หรือหมายเลข ๐-๔๓๕๑-๙๔๒๗
   ๑.๔ ช่องทางอินเทอร์เน็ต https://dham101.com
   ๑.๕ ร้องเรียนผ่าน แอพพลิเคชั่น ชื่อ "ระบบดำรงธรรมร้อยเอ็ด"
๒.ศูนย์ดำรงธรรมในส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือรับการบริการได้ ณ ที่ตั้งของส่วนราชการประจำจังหวัด
๓.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับการบริการได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง

คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรม

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
 แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

   ร้ร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร้องเรียนการประปาส่วนภูมิภาค
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
สายด่วน >>> โทร. 1567