ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ

User Avatar

หน่วยงานรัฐ

ส่วนภูมิภาค
User Avatar

การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
User Avatar

สถานศึกษา

จังหวัดร้อยเอ็ด
User Avatar

ที่ว่าการอำเภอ

จังหวัดร้อยเอ็ด

   ร้ร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร้องเรียนการประปาส่วนภูมิภาค
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
สายด่วน >>> โทร. 1567