ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
ศููนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
สรุปผล ออนไลน์

39

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั้งหมด

More info

9

ดำเนินการแล้ว 23.08%

More info

30

ระหว่างดำเนินการ 76.92%

More info

0

ร้องทุกข์ ในเดือนนี้

More info
สรุปผล แบบเอกสาร   ร้ร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร้องเรียนการประปาส่วนภูมิภาค
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
สายด่วน >>> โทร. 1567