ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ภารกิจ 7 มิติ

   ร้ร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร้องเรียนการประปาส่วนภูมิภาค
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
สายด่วน >>> โทร. 1567